Dobrodošli u svet energetike

Kontrolno telo

Kontrolna organizacija predstavlja posebnu organizacionu jedinicu u okviru preduzeća ELEKTROMONT-ILT DOO koja je u potpunosti odgovorna za poslove kontrolisanja iz svog domena rada, koji podrazumeva poslove kontrolisanja instalacija niskog napona i spoljne i unutrašnje gromobranske instalacije. Kontrolno telo u okviru pravnog entiteta, vlasničkom strukturom i odabirom svojih kadrova u potpunosti garantuje svojim Klijentima i drugim zainteresovanim stranama nepristrasnost u obavljanju poslova kontrolisanja, kako sa aspekta komercijalnih, finansijskih ili drugih pritisaka koji bi mogli negativno da utiču na nepristrasnost u obavljanju poslova kontrolisanja.