Dobrodošli u svet energetike

Ispitivanje i održavanje

Veliko iskustvo stečeno u izvođenju industrijskih i komercijalnih objekata preporučuje nas za saradnju i u oblasti održavanja. Naši ljudi će se postarati da vaša elektroenergetska postrojenja i elektroenergetske instalacije ne ugrožavaju vaše proizvodne procese. Takođe, nakon godina u izvođenju, shvatili smo da je potrebno upotpuniti našu delatnost ispitvanjem i merenjem. Trenutno posedujemo najsavremeniju merno-ispitnu opremu kojom možemo odgovoriti na sve vaše zahteve po pitanju ispitivanja elektroenergetskih vodova, postrojenja, instalacija, kvaliteta električne energije, kao i ispitivanja optičke i strukturne kablovske mreže.

Lokacija kvarova na energetskim kablovima

Mikrolokacija kvarova

Titron sistem za automatsku lokaciju kvara na kablu karakterišu efikasna tehnologija i intuitivno delovanje. Sistem nove generacije i visokih performansi je zasnovan na vrhunskoj tehnologiji i obezbeđuje efikasno, sigurno i pouzdano lociranje kvara na kablu i testiranje i dijagnostiku kablova.

VLF naponsko ispitivanje kablova nazivnog napona do 35kV

VLF 0,1 Hz sinusni napon je standardom propisan za ispitivanje energetskih kablova sa izolacijom od umreženog polietilena (XHE,XLPE…).

Određivanje trase podzemnih kablova

Tonski generator omogućava određivanje trase kablova, identifikaciju kablova i pronalaženje oštećenja na kablu.

Identifikacija kabla u rovu

Uređaj se koristi za identifikaciju jednožilnih i višežilnih kablova u snopu. Korišćenjem ovog uređaja eliminiše se rizik od slučajnog sečenja kabla pod naponom.

Ispitivanje trafostanica

Merenje otpora rasprostiranja uzemljivača

Uređaji kojima raspolažemo mere otpornost uzemljenja na više metoda (pomoću sondi, mrežnog napona i odgovarajućih strujnih klešta)..

Naponsko ispitivanje postrojenja

Pre puštanja bilo koje trafo stanice u rad, neophodno je izvršiti naponsko ispitivanje kompletnog visokonaponskog bloka. Merno vozilo kojim raspolažemo može testirati svu opremu do 44kV.

Ispitivanje relejne zaštite

Sverker 780 je multifunkcionalni uređaj za efikasno i lako ispitivanje relejne zaštite u trafostanicama.

Ispitivanje otpornosti izolacije namotaja transformatora

U dijagnostici stanja transformatora u eksploataciji, otpor izolacije namotaja je jedan od najvažnijih parametara.

Ispitivanje trafo ulja

Nečistoće izolacionih tečnosti procenjuju se uz pomoć ispitivanja proboja napona. Na osnovu rezultata ispitivanja, može se utvrditi da li je ulje staro, da li postoje nečistoće i da li je ulje oksidiralo. Baterijski, prenosiv, 75 kV uređaj za testiranje dielektrične čvrstoće izolacionog ulja daje nam jasne i pouzdane rezultate merenja.

Ispitivanje instalacija

Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

U cilju provere ispravnosti instalacije i provere bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara vrši se pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija u toku izgradnje objekta, pre predaje korisniku i u zakonski propisanim periodima kontrole.

Termovizijsko ispitivanje

Redovnim termovizijskim pregledom postrojenja, ormana i instalacija u eksploataciji može se dijagnostikovati potencijalni problem i pre nego što dođe do kvara. Pregrevanje određenih provodnika može nam dati informaciju o preopterećnju, lošem spoju ili poddimenzionisanju određenih uređaja u vašoj električnoj instalaciji.

Analiza kvaliteta mreže

Merenjem napona i struja uređaj izračunava sve ostale parametere i daje potpunu dijagnozu kvaliteta električne energije u skladu sa standardom EN 50160. Pored napona i struja, uređaj meri i snage, frekvenciju, harmonike, propade napona, flikere… U saradnji sa našim sektorom proizvodnje elektro ormana, možemo ponuditi kompletno rešenje za kompenzaciju reaktivne energije.

Merenje nivoa osvetljaja

Zbog svoje izuzetne tačnosti, u skladu sa klasom B, MAVOLUX 5032 B prvenstveno se koristi za sertifikaciju i proveru nivoa osvetljaja. Dodatni opseg merenja sa velikom početnom osetljivošću od 0,01lx, omogućava merenje izuzetno malih intenziteta svetlosti, što omogućava pouzdanu proveru i protivpaničnog osvetljenja.

Slaba struja

Sertifikovanje strukturnog kabliranja

Prvi Cat8 kablovski analizator koji je sertifikovan i podržan od strane nezavisnih tela za sva merenja vezana za Category 8 standard pomažu instalaterima da brzo, precizno i uz maksimizaciju profita ostvare sistemske garancije proizvođača za izvedeno strukturno kabliranje. Permanent link i Channel link adapteri sa punim 2GHz opsegom, omogućavajući terensku sertifikaciju TIA Cat 5 do 8 kao i ISO/IEC Class C do Fa i I/II.

Ispitivanje optičkih linkova OTDR metodom

Optički reflektometri u vremenskom domenu (OTDR) se koriste za testiranje kvaliteta linka kao i za precizno lociranje grešaka na SM i MM vlaknima. OTDR proverava optički link sa jednog kraja, prikazuje trag (trace) i sve događaje kao što su: spojevi, konektori, mikro i makro savijanja kao i kraj vlakna.